aktualizováno 25.11.2020

   

 

12.11.2020 Visa spouští Fintech Partner Connect v Evropě.... více

12.11.2020 Mastercard mění věrnostní program Priceless Specials.... více

09.11.2020 Tisková zpráva SBK k vývoji platebních karet na domácím trhu ve třetím čtvrtletí 2020.... více

27.10.2020 Monika Zahálková novou výkonnou ředitelkou České bankovní asociace.... více


08.09.2020 Biometrické ověření plateb umožňují již dvě třetiny bank, čtvrtina Čechů ho využívá.... více

Archiv aktualit

 


 

 
 
  
 

 

 
Pojem česky Pojem anglicky Vysvětlení

3D secure

3D secure

Protokol definující pravidla pro bezpečné platby na internetu z pohledu všech tří účastníků transakce - držitele, obchodníka a platebního systému. Je podporovaný všemi kartovými asociacemi.

Acquirer

Acquirer

Zúčtovací banka, která uzavírá smluvní vztahy s obchodními společnostmí, zpracovává transakce platebními kartami (přímo nebo prostřednictvím třetí strany) a zajišťuje clearing a zúčtování.

Akceptace karet

Acquiring

Proces realizace transakcí provedených platební kartou (bezhotovnostní platba u obchodníka, výběr hotovosti z bankomatu nebo v bance). Je podmíněna udělením příslušné licence od mezinárodní kartové asociace (MasterCard International, VISA International, Diners Club, American Express, JCB).

Aplikace

Application 

Sada softwarových instrukcí a dat ve formě počítačového programu určeného k provedení konkrétních funkcí.
U čipových karet to je konkrétní sada instrukcí a souvisejících dat používaná čipem pro interakci s terminálem k provedení transakce.
ARN  ARN  Viz Referenční číslo zpracovatele / Acquirer reference data.
ATM  ATM Zkratka pro Automated Teller Machine, viz Bankomat.
ATM Off-site  ATM Off-site  Označení pro bankomat, umístěný mimo budovu banky.
Autentifikace Autenthication Viz Autentikační procedura
Autentikace Autenthication Viz Autentikační procedura
Autentikační požadavek Authentication request Požadavek na autentikaci držitele karty zaslaný obchodníkem v protokolu 3-D Secure vydavateli, který je také pro tento protokol certifikován. 
Autentikační procedura Autenthication procedure Proces ověřující oprávněnost držitele karty k jejímu použití nebo oprávněnost obchodníka k akceptaci karet.
Autentikační prvek Autenthication element Prvek, podle kterého se ověří oprávněnost držitele karty k jejímu použití nebo oprávněnost obchodníka k poskytování služeb. 
Autentizace Autenthication Viz Autentikační procedura
Autorizace Authorisation Proces, při kterém je vyžádán souhlas vydavatele karty s platbou nebo výplatou hotovosti prostřednictvím platební karty. Souhlas je vyjádřen poskytnutím autorizačního kódu.
Pozn. Obecně o schválení nebo zamítnutí transakce rozhoduje vydavatel nebo třetí strana, jednající jménem vydavatele. U čipových transakcí může schválení vydat čip v rámci limitů stanovených vydavatelem.
Autorizační avízo Authorisation advice  Zpráva poslaná platebním systémem vydavateli oznamující autorizaci provedenou platebním systémem namísto vydavatele.
Autorizační centrum Authorisation centre  Poskytuje autorizační služby jednomu nebo více členům kartové asociace.
Autorizační kód Authorisation code Autorizační kód je alfanumerický kód, vyjadřující souhlas vydavatele karty s provedením transakce.
Pozn. Kód generuje vydavatel, pokud byla schválena žádost o autorizaci. Autorizační kód slouží jako důkaz o poskytnutí souhlasu vydavatele s uskutečněním transakce.
U čipových karet kód nebo kryptogram může generovat čip a je uvedený v autorizační odpovědi, pokud je čipem transakce schválena.
Autorizační odpověď Authorisation response  Zpráva poslaná vydavatelem zúčtovací bance, která obsahuje odpovědní kód informující zpracovatelskou banku, jak při transakci dále postupovat.
Autorizační požadavek Authorization Request Požadavek obchodníka nebo zpracovatelské banky na autorizaci. 
Autorizační služba off-line Off-line authorisation service Proces vyhodnocení a schválení provedení transakce na terminálu v prodejním místě, a to bez kontaktování vydavatele.
Avízo  Advice Zpráva, která oznamuje provedenou akci zúčastěné straně.
AVS AVS Address Verification System  -  zkratka pro automatický systém umožňující obchodníkům, kteří akceptují transakce bez přítomnosti karty (CNP) vzdálenými kanály, např. telefonem, písemnou objednávkou nebo internetem, ověřit zúčtovací adresu držitele karty (Systém je využíván převážně v USA).
BankNet BankNet Komunikační síť kartové asociace MasterCard, která se používá ke směrování (routing) všech interregionálních transakcí MasterCard založených na podpisu. 
Bankomat Cash dispenser Samoobslužné zařízení umožňující výběr hotovosti prostřednictvím platební karty, případně přístup k dalším bankovním službám. Ve zkratce též ATM.
Bezpečnostní prvky Security features Bezpečnostní prvky chránící platební kartu před paděláním; např. hologram, speciální ultrafialový tisk, atd.
BIN BIN Bank Identification Number – bankovní identifikační číslo, což je jedinečná série čísel přidělená platebním kartovým systémem hlavním členům asociace. BIN identifikuje typ kartového produktu a současně instituci, která kartu vydala.
Biometrika Biometrics Biometrika označuje biometrické metody identifikace, které využívají měření unikátních lidských charakteristik k ověření identity jedince, např. otisku prstu, skenování oka či dynamiky podpisu.
CAM CAM Metoda autentikace karty /  Card Authentication Method. Proces, kterým je platební karta ověřena jako právoplatná, nikoli padělaná.
Pozn. U karty s magnetickým proužkem zahrnuje např. kontrolu hologramu, který může být zkontrolován obchodníkem, resp. zašifrovaných dat na magnetickém proužku, která může zkontrolovat vydavatel karty. V anglické zkratce CAM.
CAT CAT Viz Terminál aktivovaný držitelem / Cardholder Activated Terminal.
CEMEA CEMEA Region Central and Eastern Europe, Middle East, and Africa.
Centralizované přijímání karet Central acquisition  Služba, umožňující držiteli licence od kartové asociace, aby zajišťoval přijímání karet od mezinárodní obchodní společnosti působích v různých zemí (například mezinárodní letecké společnosti nebo půjčovny automobilů).
Certifikace Certification  Proces používaný v kryptografii veřejného klíče, při kterém majitel veřejného klíče předkládá tento klíč pověřené instituci, aby jej tato instituce digitálně podepsala. Výsledek majitel obdrží ve formě certifikátu veřejného klíče.
Proces používaný kartovou asociací k testování a certifikaci systémů členů asociace před uvedením do živého provozu.
Certifikační autorita Certification authority  Centrální autorita v kryptografickém systému veřejného klíče, která je pověřena, aby digitálně podepisovala veřejné klíče náležející jednotlivým účastníkům onoho systému, a která posílá výsledky ve formě certifikátů veřejného klíče.
Certifikát Certificate  Viz Certifikát veřejného klíče / Public key certificate.
Certifikát veřejného klíče Public key certificate  Bezpečnostní token používaný v kryptografii veřejného klíče, který má formu veřejného klíče digitálně podepsaného pověřenou autoritou. Příjemce takového certifikátu je schopen odvodit hodnotu veřejného klíče, jakou představuje, a verifikovat autenticitu a oprávněného vlastníka tohoto veřejného klíče.
Cirrus Cirrus Mezinárodní program sdílení bankomatů vlastněných MasterCard International a provozovaných společností Cirrus System Incorporated (dceřiná společnost ve stoprocentním vlastnictví). Programu Cirrus se mohou zúčastnit jak karty MasterCard, tak i výlučné debetní a kreditní karty bank, což držitelům karet umožňuje  přístup do sítě mezinárodně sdílených bankomatů, známé jako Síť bankomatů Cirrus (Cirrus ATM Network).
Clearing  Clearing  Proces výměny údajů o finanční transakci mezi acquirerem a vydavatelem k umožnění zaúčtování transakce na účet držitele karty a rekonciliace pozice člena asociace k vypořádání.
Clearingová data Clearing data  Údaje, týkající se realizované transakce; případně se použijí jako podklad k reklamaci prostředků od člena asociace, který byl při transakci protistranou.
Clearingové centrum Clearing centre  Instituce, kterou používají vydavatelé a zúčtovací banky v dané zemi jako své centrum pro zpracování a nepeněžní vypořádání finančních transakcí.
CLIP CLIP Viz Elektronická peněženka.
Co-brandovaná karta Co-branded card  Platební karta, vydaná v rámci partnerského programu s jiným subjektem.
Compliance  Compliance  Proces, při kterém kartová asociace rozhodne spor mezi členy asociace, plynoucí z porušení pravidel asociace. Jde o konečnou instanci reklamačního řízení, kdy navrhující člen může osvědčit, že došlo nebo může dojít k finanční újmě na konkrétním účtu čísla karty a v rámci reklamačního řízení nebyl dostupný žádný kód důvodu pro chargeback a pokus vyřešit záležitost "v dobré víře" nebyl úspěšný.
CSC CSC Card Security Code / Bezpečnostní kód karty. Viz Kontrolní kód.
CV CV Card Validation. Viz Kontrolní kód.
CV1 CV1 Část kontrolního kódu uložená na magnetickém proužku karty. Viz Kontrolní kód
CV2 CV2 Část kontrolního kódu vytištěná na podpisovém proužku karty. Viz Kontrolní kód.
CVC CVC Card Validation Code / Kód ověření karty. Název pro kontrolní kód používaný asociací MasterCard. Viz Kontrolní kód.
CVM CVM Viz Metoda ověření držitele karty / Cardholder Verification Method. 
CVV CVV Card Validation Value / Hodnota ověření karty. Název pro kontrolní kód používaný asociací VISA. Viz Kontrolní kód
Čipová karta Chip card, smart card, ICC, karta IC Platební karta, která je vybavena čipem s programovatelným mikroprocesorem a pamětí. Čipová technologie nabízí zvýšení bezpečnosti a rozšíření funkcí karty (např. věrnostní programy, elektronická peněženka). Viz ICC.
Čipová transakce Chip transaction  Typ transakce, která vzniká použitím čipové karty v čipovém terminálu a čipová data jsou načtena přímo z karty.
Čipový terminál Chip terminal  Typ terminálu, certifikovaný podle specifikace EMV, který je schopen realizovat čipové transakce i transakce z magnetického proužku.
Číslo karty Card number  Číslo, které je vyraženo (embosováno) a/nebo zašifrováno na platební kartě a které identifikuje vydavatele a konkrétní účet držitele karty.
Pozn. Číslo karty se skládá z hlavního identifikátoru odvětví, identifikátoru vydavatele, identifikátoru konkrétního účtu a kontrolní číslice. Též označováno jako PAN, viz PAN.
Čítač pokusů o PIN PIN try counter  Bezpečnostní mechanismus, používaný k omezení počtu pokusů o zadání PIN, které smí držitel karty provést (obvykle omezeno na tři pokusy).
Pozn. Čítač slouží k zaznamenání počtu nesprávných zadání PIN pro transakci; hodnota čítače pokusů o PIN je počet zbývajících povolených pokusů o PIN. Tento čítač slouží k tomu, aby PIN nemohl "uhádnout" podvodník, který by opakovaně zadal mnoho různých kombinací PIN.
Člen  Member  Finanční instituce, které byl schválením představenstva kartové asociace udělen statut člena asociace. Člen, který je hlavním majitelem licence (Principal licensee), se přímo účastní kartových aktivit platebního kartového programu; člen, který je přidruženým majitelem licence (Affiliate licensee), se účastní nepřímo (tj. za podpory hlavního majitele licence).
Členská a licenční smlouva  Membership and licence agreement  Smlouva mezi kartovou asociací a členem, která poskytuje statut člena a umožňuje členovi získat licenci na jednu nebo několik značek asociace.
Data stopy Track data Informace zašifrované do  stopy 1, 2 nebo 3 magnetického proužku karty. Tato data sbírá (tj. čte) terminál při zahájení transakce spojené se čtením karty a jsou použita při následujících zprávách o autorizaci a clearingu transakce.
Database hacking Database hacking Neoprávněné vniknutí do databáze spravované třetí stranou.
Datový prvek Data element  Specifické množství dat obvykle obsažených ve zprávách o autorizaci a clearingu, které má definovanou délku, formát, strukturu a povolený obsah a je identifikováno konkrétním číslem. Hlavní datové prvky používané k sestavení zpráv vyměňovaných mezi zúčtovací bankou a vydavatelem ISO 8587 (1987 a 1993) a dokumentace asociace na ně odkazuje číslem datového prvku. Používání strukturovaných datových prvků umožňuje automatické zpracování zpráv jak komunikační sítí, tak příjemcem dat.
Datum konverze Conversion date  Datum účinnosti, kdy je částka (například částka transakce) konvertována z jedné měny do druhé s použitím relevantního měnového kurzu platného v onen den.
Datum předložení Deposit date Datum, kdy zúčtovací banka obdrží od obchodníka transakční doklad.
Datum převodu rubopisem  Endorsement date Jedná se datum, kdy byla transakce (tj. údaje o transakci) poprvé vložena do výměnného systému (Interchange) a odeslána.
Datum transakce Transaction date  Datum, kdy se realizuje transakce (tj. skutečné datum, kdy držitel karty kupuje zboží nebo služby nebo získává hotovost).
Datum valuty Value date  Datum, kdy se finanční prostředky převedené na účet držitele karty stanou pro něj reálně dostupnými.
Datum vypořádání Settlement date  Datum, kdy jsou převedeny finanční prostředky k vypořádání mezi zúčtovací bankou a vydavatelem.
Debetní karta Debit card Debetní karta je platební karta umožňující čerpat vlastní prostředky uložené na běžném nebo obdobném účtu (výjimečně s povoleným debetem).
DES DES Viz Data Encryption Standard / Standard šifrování dat. 
Diskrétní zóna Discrete zone Představuje vzdálenost asi 1-1,5 m od předcházejícího klienta u bankomatu, pokladny, atp. Slouží k zachování důvěrnosti sdělovaných nebo typovaných údajů. 
Doba odpovědi Response time  Doba, kterou trvá odpověď na zprávu.
Doklad o transakci Transaction Record Papírový doklad, vydaný terminálem v místě transakce.
Dokument Document Označuje prodejní, kreditní nebo výplatní doklad, respektive výpis z účtu nebo výpis kartových transakcích, který obsahuje celé nebo část čísla karty nebo osobní údaje. 
Domácí transakce Domestic transaction  Transakce, kde vydavatel karty sídlí ve  státě, kde byla  transakce realizována.
Druhá prezentace Second presentment  Finanční transakce iniciovaná zúčtovací bankou k částečnému nebo úplnému zpětnému získání finančních prostředků, které vydavatel přeúčtoval zpět zúčtujíci bance v předchozím kroku chargebacku (zpětného zúčtování). Používá se k účinnému anulování předchozího chargebacku.
Držitel karty Cardholder Fyzická osoba, které byla na žádost a se souhlasem majitele účtu vydána platební karta k používání. Podepsáním smlouvy se držitel karty zavazuje dodržovat obchodní podmínky vydavatele karty. Držitel karty je identifikován číslem karty (kartového účtu).
Důvěrný údaj Confidential Data Údaj uvedený ve smlouvě o vydání platební karty sloužící k ověření držitele karty při její aktivaci, případně pro další komunikaci s bankou.
Edit Package Edit Package Software, poskytovaný asociací VISA zpracovatelům VISA transkací k ověření dat zasílaných do systému zpracování (BASE II),  ke zpracování dat do VISA a dat přijatých zpracovatelem od VISA.
EFT POS EFT POS Electronic Funds Transfer at Point of Sale / Elektronický přenos dat v místě prodeje. Výraz pro elektronický platební terminál umožňující přečíst data z karty a odeslat data o transakci zpracovateli.
Elektronická peněženka    Electronic purse Elektronická peněženka je elektronický platební prostředek (ve smyslu zákona 124/2002 Sb.), který obsahuje elektronickou hodnotu směnovanou za zboží a služby. Umožňuje mít na kartě uloženou peněžní hodnotu, která se při každém nákupu sníží, aniž by bylo třeba další autorizace.  Po vyčerpání elektronické hodnoty se může opětovně předplatit nebo znehodit.
Elektronické obchodování Electronic commerce  Druh obchodní transakce, při níž jsou transakce prováděny prostřednictvím internetu, kdy nakupující a obchodník nejsou na stejném fyzickém místě, a která zahrnuje platbu prostředky elektronického obchodování. Provádí se prostřednictví internetu přijímáním on-line transakcí (v prostředí bez přítomnosti karty), často iniciovaných držitelem karty ze zákazníkova osobního počítače. Také označováno jako e-obchodování, e-commerce.
Elektronický imprint Electronic Imprint Přečtení a vytištění nebo zachycení údajů o kartě  terminálem čtoucím magnetický proužek nebo zařízením čtoucí čip. 
Elektronický platební prostředek Electronic Payment Means Elektronickým platebním prostředkem je  (ve smyslu zákona 124/2002 Sb.)
a) prostředek  vzdáleného přístupu  k peněžní  hodnotě, při  jehož  užívání  se  zpravidla  vyžaduje  identifikace držitele osobním identifikačním číslem přiděleným  vydavatelem nebo identifikace  jiným způsobem (představovaný platební kartou, mobilem s bankovním čipem atd.)
b) elektronický peněžní prostředek (např. elektronická peněženka).
Elektronický transakční doklad Electronic Transaction Receipt Transakční doklad vytvořený elektronicky v prostředí s přítomností karty, kdy terminál generuje požadované údaje tištěné na transakčním dokladu.
Embosování  Emboss  Proces vyznačení identifikační údajů na kartě ve formě prolisovaných nebo vyrytých znaků. 
EMV EMV Technické specifikace vyvinuté pod gescí společnosti EMVCo (Europay International, Mastercard International a VISA International) k zavedení standardů pro zpracování debetních a kreditních transakcí a k zajištění globální interoperability používání čipové technologie v platebním styku. 
EMVCo EMVCo Odvětvová zkratka pro konsorcium tří společností (Europay, MasterCard a Visa), které mají ve společné gesci globální standardy pro elektronické finanční transakce. Také se používá pro technické specifikace vydané tímto konsorciem, schválené všemi třemi společnostmi a určené k zajištění globální interoperability čipových karet, čipových terminálů, finančních zpráv a souvisejících služeb.
Eurocheque  Eurocheque  Standardizovaná forma bankovního šeku, který se může používat v různých evropských zemích jako prostředek platby za zboží a služby nebo může být inkasován v bance.
Europay Europay Evropská kartová asociace, společnost Europay International S.A., v roce 2002 splynula se společností MasterCard International. 
Exception File Exception File VISA: Soubor ve formátu VISANet obsahující čísla karet, ke kterým vydavatel předurčil autorizační odpověď, a ke kterým má autorizující účastník sítě on-line přístup. 
Fiktivní číslo karty Fictious Account number Číslo platební karty (resp. číslo kartového účtu), které nikdy neexistovalo.
Firemní karta Business card  Platební karta vydaná malému podniku pro jeho zaměstnance k placení podnikových výdajů (obvykle až pro 10 zaměstnanců společnosti s uvedením jména oprávněné osoby na kartě). Podle dohody se účtování provádí na vrub účtu společnosti nebo soukromého účtu zaměstnance. Viz též Corporate card.
Floor limit Floor limit Částka, dohodnutá mezi obchodníkem a zúčtovací bankou, omezující výši jedné transakce pro kterou není nezbytné provádět autorizaci. Pro vyšší částku obchodník musí autorizaci provést.
Globální kobrandované partnerství Global Co-branding Partnership Smluvní vztah mezi vydavatelem a globálním kobrandovaným partnerem.
Hlasová autorizace Voice authorisation  Služba, kterou poskytují acquireři obchodníkům, umožňující zatelefonovat do centra hlasové autorizace a získat autorizaci pro manuální transakce přesahující limit prodejny. Používá se také jako alternativní prostředek autorizace, jestliže se terminál nemůže připojit k acquirerovi on-line. V takovém případě obchodník zatelefonuje do centra hlasové autorizace a telefonicky uvede relevantní informace o kartě a transakci. Poté centrum hlasové autorizace pošle žádost o autorizaci on-line vydavateli a sdělí obchodníkovi autorizační kód od vydavatele karty. Tento kód zaznamená obchodník na prodejní doklad.
Hlavní licence Principal licence  Právo poskytnuté členovi asociace, který se nazývá "majitel hlavní licence" (principal licensee), na používání ochranné známky nebo známek, jak stanovuje příslušná licenční smlouva a v souladu s produktovými pravidly platnými pro ochrannou známku(-y).
Hologram Hologram Laserem pořízený snímek, který vytváří trojrozměrný obraz. Používá se u platebních karet jako preventivní opatření proti padělání.
Hostitelský systém acquirera Acquirer host system Počítačový a komunikační systém, který umožňuje zpracovávat transakce s větším počtem instrukcí nebo může zpracovávat transakce jen pro jednoho zpracovatele.
Pozn. Hostitelský systém (AHS=Acquirer Host System) může přímo nebo nepřímo podporovat terminály v obchodních společnostech a vyměňuje si zprávy s komunikační sítí asociace a s vydavateli prostřednictvím modulu acquirera. V mnoha případech se výrazy "acquirer" a "acquirerův hostitelský systém" používají ve stejném významu.
Hostitelský systém vydavatele  Issuer host system Počítačový a komunikační systém, který členovi asociace poskytuje zpracovatelské funkce vydavatele.
Pozn. Hostitelský systém vydavatele (IHS=Issuer host system) může zpracovávat transakce pro větší počet institucí nebo  může zpracovávat transakce pro jednotlivého člena. Hostitelský systém vydavatele používá zprávy standardní aplikace ISO 8583 ke komunikaci se sítí asociace a s acquirery prostřednictvím modulu vydavatele. V mnoha případech se místo "hostitelský systém vydavatele" může používat termín "vydavatel" a naopak.
Hybridní karta Hybrid card Hybridní karta je platební karta vybavená jak magnetickým proužkem, tak čipem pro záznam dat a komunikaci s terminály.
Pozn. Hybridní karty fungují jako čipové karty na terminálech podporující čip a jako karty s magnetickým proužkem na ostatních terminálech.
Hybridní terminál Hybrid terminal  Zařízení pro akceptaci karet, které podporuje magnetický proužek i čipovou technologii, splňuje výkonnostní standardy asociací) a je schopné podporovat klávesnici PIN.
Charge karta Charge card Charge karta je platební karta s odloženou splatností. Jedná se o úvěrovou kartu s možností placení do výše povoleného úvěrového rámce a čerpané prostředky nejsou až do splatnosti čerpané částky úročeny.
Chargeback  Chargeback  Viz Zpětné zúčtování.
ICA ICA MasterCard: Zkratka Interbank Card Association (Mezibankovní karetní asociace). Jedinečné čtyřčíselné identifikační číslo přidělené platebním kartovým systémem finanční instituci, zpracovateli, třetí straně nebo jinému typu klienta pro jednoznačnou identifikaci tohoto klienta.
ICC ICC Integrated Circuit Card (karta s integrovaným obvodem). Platební karta, která obsahuje uložený integrovaný obvod neboli čip. Používá se také anglické označení "smart card" nebo "chip card" (čipová karta). Viz Čipová karty / chip card.
INET INET Interbank Network for Electronics Transfer; komunikační síť asociace MasterCard.
Inteligentní detekční systém Inteligent detection system IT systém používaný bankami, který napomáhá rozpoznat podvodné používání platební karty dříve, než je její ztráta zjištěna držitelem a ohlášena. Jedná se o systém založený na bázi existujících znalostí nebo využívající samoučící se mechanismy.
Interchange Interchange Výměna dat o transakcích a záznamech o zúčtování mezi zúčtovacími bankami a vydavateli podle definovaných pravidel. Z hlediska území se jedná buď o domácí interchange nebo mezinárodní interchange. 
Interchange Transaction Interchange Transaction Transakce, u které se liší vydavatel karty a zúčtující banka.
Internet Internet Elektronická komunikační síť, která propojuje počítače a zajišťující výpočetní systémy po celém světě.
Interoperabilta Interoperabilty Základní schopnost systémů platebních karet spolupracovat v globálním prostředí jak z hlediska technického, tak z hlediska pravidel chování definovaných kartových asociací, a to bez ohledu na lokální/národní úpravy či místní právní rámec.
Interregional interchange Interregional interchange Interchange pro interregionální transakce (tj. transakce mezi regiony asociace).
Interregionální transakce Interregional transaction Transakce, u níž  vydavatel sídlí mimo region, kde se transakce uskutečnila.
Interval účtů Account range  Skupina kartových účtů s čísly karet tvořícími souvislou řadu.
Intraregional Interchange Intraregional Interchange Interchange pro intraregionální transakce, (tj. transakce uvnitř regionu asociace).
Intraregionální transakce Intraregional Transaction Transakce, u níž se vydavatel sídlí v regionu, ale nikoli ve státě, kde se trasankce uskutečnila.
IPSP IPSP Viz Internet Payment System Provider / Poskytovatel internetové platební služby
ISO  ISO  Viz Mezinárodní organizace pro standardizaci / International Organization for Standardization.
Karta afinity Afinity card  Přizpůsobený karetní produkt zaměřený na potenciální držitele karet, kteří mají společný zájem, činnost nebo členství v konkrétní (zpravidla nekomerční) organizaci. Použije-li se karta afinity k placení, obdrží tato organizace určitou formu odměny.
Karta MasterCard MasterCard card  Kartový produkt asociace MasterCard, který nabízí  MasterCard International svým členům. Logo MasterCard na přední nebo zadní straně karty zaručuje globální akceptaci. Na kartě může být také podle volby vydavatele vytištěn jeho název. Tyto karty umožňují svým držitelům nakupovat zboží a služby a vybírat hotovost v bankomatech.
Karta s integrovaným obvodem Integrated circuit card  Viz ICC a Čipová karta / Chip card.
Karta VISA Karta VISA Kartový produkt asociace VISA, který nabízí  VISA International svým členům. Logo VISA na přední nebo zadní straně karty zaručuje globální akceptaci. Na kartě může být také podle volby vydavatele vytištěn jeho název. Tyto karty umožňují svým držitelům nakupovat zboží a služby a vybírat hotovost v bankomatech.
Kartová asociace Card association Organizace, která řídí a standardizuje provoz a zúčtování transakcí platebními kartami pod svou značkou, např. MasterCard, VISA, Diners Club International, American Express, JCB.
Kartový podvod Card fraud Podvod spáchaný s využitím platební karty nebo znalostí obsahu jejích dat.
Kartový účet Card account Účet vedený vydavatelem k platební kartě a určený k zúčtování transakcí provedených platební kartou.
Kategorie obchodníka Merchant category  Klasifikace typu obchodu nabízeného nebo prováděného obchodníkem.
Klávesnice PIN  PIN pad  Malá klávesnice, která je součástí elektronického platebního terminálu a na které může držitel karty zadat svůj PIN za účelem verifikace držitele karty.
Klíč  Key  Viz Cryptographic key / Kryptografický klíč.
Kobrandovaná karta Co-branded card  Karta vydaná členem společně s obchodní společností a nesoucí loga obou organizací. Společná karta více značek je zaměřena na zákaznickou základnu konkrétního obchodníka, poskytovatele služeb nebo jiné komerční organizace.
Kód důvodu  Reason code  Numerický kód používaný v platebních zprávách a v záznamech transakčních dat k udání důvodu, proč byla provedena nebo požadována určitá akce. 
Kód důvodu chargebacku Chargeback reason code  Kód udávající specifický důvod pro zpětnou platbu (chargeback).
Kód kategorie obchodníka Merchant category code Čtyřmístný číselný kód používaný k identifikaci typu obchodníka zapojeného do transakce. Kódy jsou stanoveny ISO a používají se v celém odvětví platebního styku, ve všech typech zpráv a výkazů. Ve zkratce MCC.
Kód měny Currency code  Trojčíselný kód použitý k označení konkrétní měny ve finanční transakci (například měny transakce, měny použité k vystavení faktury držiteli karty, měny vypořádání apod.). Kartové asociace používají numerické ISO kódy měny.
Kód odezvy Response code  Kód udávající statut transakce nebo zpráv nebo označující provedenou nebo požadovanou akci. Například v odpovědních zprávách o autorizaci odpovědní kód sděluje, zda byla transakce schválena nebo odmítnuta.
Kód ověření karty Card validation code  Viz Kontrolní kód.
Kód schválení Approval code  Viz Autorizační kód / Authorization code.
Kód země Country code  Kód používaný k identifikaci konkrétního státu podle ISO seznamu mezinárodně používaných numerických a alfabetických kódů států. Používá se v elektronických zprávách k identifikaci konkrétního státu.
Kód zpracování Processing code  Kód užívaný ve zprávách o platbách a záznamech o transakcí k identifikaci různých typů transakcí (nákup zboží, výběr z bankomatu apod.) a účtových převodů (z účtu nebo na účet držitele karty).
Kódování Encryption Kódování je metoda používaná k utajení informace jejím zašifrováním, takže jí může porozumět jen osoba, která zná potřebné klíče k jejímu rozšifrování.
Kontrolní číslice Check digit  Prostředek, jímž lze verifikovat integritu čísla karty nebo obsahu magnetického proužku. Jedná se o číslici vypočtenou Lühnovým algoritmem, která je součástí např. čísla karty.
Kontrolní kód CV, CVC, CVS, CVV Bezpečností prvek určený k tomu, aby zabránil falšování nebo manipulaci s údaji na kartě. Je uložen na magnetickém proužku (CV1) a vytištěn na podpisovém proužku karty (CV2).
Korporátní karta Corporate card  Platební karta vydávaná velkým společnostem pro jejich zaměstnance k placení pracovních výdajů (ve společnosti jich obvykle používá více než 10 lidí). Na kartě bývá uvedeno jméno společnosti i jméno oprávněného držitele karty. Často se používá k placení cestovních a společenských výdajů, které se zpravidla účtují na centrální účet společnosti. Jsou tam uvedeny i další informace (například o vrácení DPH), což společnosti umožňuje tyto výdaje centrálně monitorovat a kontrolovat. Viz též Firemní karta / Business card.
Kreditní doklad Credit voucher Doklad, na kterém obchodní společnost vyznačí částku, kterou se zavazuje vrátit držiteli platební karty za nedodané, reklamované nebo neodebrané zboží nebo nečerpané služby.
Kreditní karta Credit card Platební karta sloužící k čerpání sjednaného úvěrového rámce, s individuálně stanovenými podmínkami splácení.
Kreditní limit Credit limit  Maximální limit útraty povolený majiteli účtu kreditní karty. Kreditní limity jsou stanoveny vydavatelem karty podle platební schopnosti držitele karty a historie kartového účtu.
Kreditní transakce Credit transaction Transakce, při níž držitel karty vrací obchodníkovi zboží a dostává za jeho hodnotu kredit. Je možné provést plnou nebo částečnou refundaci původní částky transakce.
Kryptografický klíč Cryptographic key  Slouží k šifrování i dešifrování zpráv. Při symetrickém šifrování se používá stejnýklíč, při asymetrickém šifrováníí se používá veřejný klíč pro šifrování a soukromý klíč pro dešifrování zprávy.
Kryptogram  Cryptogram  Výsledky šifrovací operace prováděné pomocí šifrovacího algoritmu, šifrovacího klíče(-ů) a konkrétních dat. Často se používá k výměně kódových zpráv, a umožňuje, aby dvě strany komunikovaly důvěrným způsobem, aniž by třetí strana mohla zasáhnout do vyměňovaných dat a/nebo instrukcí.
Libanonská smyčka Libanon loop Technické zařízení podvodně umístěné do čtečky karty v bankomatu s cílem neoprávněného získání platební karty. 
Licence na centralizovanou akvizici Central acquiring license Licence asociace, která dává držiteli právo provádět akvizici transakcí od mezinárodních obchodníků. Viz též Central acquisition / Centrální přijímání karet.
Licence na produkt Product licence  Smlouva mezi členem asociace a asociací poskytující členovi právo používat konkrétní platební kartový produkt v souladu s příslušnými produktovými pravidly.
Logo Brand mark  Výlučná kombinace jména, symbolů a barev, která vizuálně vyjadřuje identitu značky (ochranné známky).
Maestro Maestro Ochranná známka a servisní značka používaná pro globální on-line debetní produkt asociace MasterCard. Tento produkt má povinné používání PIN při transakcích v místě prodeje a u transakcích v  bankomatech.
Magnetický proužek Magnetic stripe Součást platební karty sloužící k záznamu elektronických údajů.
Majitel účtu Account owner Majitel účtu je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden. Právnická osoba jedná prostřednictvím statutárního zástupce.
Maloobchodní transakce Reatil Transaction Transakce realizovaná u maloobchodníka, tj. na obchodním místě. 
Maloobchodník Retail Merchant Obchodní místo, kterým není:
- obchodní místo vyřizující písemné a telefonní objednávky
- obchodní místo s opakujícími se službami
- obchodní místo T&E (Travel & Entertainment)
Manual Cash Disbursement Manual Cash Disbursement Výplata hotovosti provedená platební kartou v prostředí "z očí do očí".
Manuální otisk Manual imprint Otisk vyražených údajů na platební kartě prostřednictvím mechanického imprinteru.
Manuální transakce Manual transaction  Transakce, pro niž obchodník získal detaily karty manuálně. Detaily karty je možné získat otiskem (imprintem) karty v prodejním místě nebo je uvést v korespondenci nebo telefonickém příkazu (nikoli však elektronicky prostřednictví terminálu v prodejním místě). Viz též Manuální otisk.
MasterCard MasterCard Viz MasterCard International Incorporated. Termín "MasterCard" se všeobecně používá jak pro vlastní společnost, tak i pro funkční subjekt reprezentovaný různými síťovými službami provozovanými touto organizací.
MasterCard International Incorporated MasterCard International Incorporated Společnost registrovaná ve státě Delaware, USA, (se sídlem v Purchase, New York), která je neziskovým sdružením finančních institucí s členy v celém světě (V r. 2006 přechází na akciovou společnost). Je vlastníkem a poskytovatelem licence na název a logo MasterCard International.
MCC MCC Viz Kód kategorie obchodníka / Mechant Category Code.
Mechanický imprinter Imprinter Mechanické zařízení služící k pořízení otisku údajů z embosované platební karty na prodejní doklad.
Měna transakce Transaction Currency Měna, ve které je transakce původně provedena. 
Měnová konverze Currency conversion Proces, jímž je měna transakce konvertována do měny vypořádání nebo měny vydavatele k usnadnění autorizace, clearingu a zúčtování transakce. Tento proces zajišťuje kartová asociace automaticky jako neoddělitelnou součást zpráv o autorizaci, clearingu a zúčtování. 
Metoda autentikace karty Card Authentication Method  Proces, kterým je platební karta ověřena jako právoplatná, nikoli padělaná.
Pozn. U karty s magnetickým proužkem zahrnuje např. kontrolu hologramu, který může být zkontrolován obchodníkem, resp. zašifrovaných dat na magnetickém proužku, která může zkontrolovat vydavatel karty. V anglické zkratce CAM.
Metoda ověření držitele karty Cardholder Verification Method Metoda, která ověřuje identitu držitele karty. Právoplatnost držitele karty může být ověřena například prostřednictvím podpisu, PINu nebo biometrických údajů. Ve zkratce CVM.
Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) International Organization for Standardization (ISO)  Mezinárodní orgán, který vyvíjí a zveřejňuje standardy pro široký okruh podnikatelských a komerčních aktivit. ISO vydává standardy pro finanční transakce a telekomunikační zprávy; spolupracuje s výborem Consultative Committee for International Telephone and Telegraph (CCITT) na standardech, které mají dopad na telekomunikace. ISO rovněž podporuje speciální technické výbory a pracovní skupiny pro udržování a podporu používání standardů ve  finančních službách, jako jsou bankovní identifikační čísla a kódy kategorií obchodníků.
Meziregionální Inter-regional  Aktivita nebo události mezi členy sídlícími v odlišných regionech (například mezi Evropou a Spojenými státy).
Místo transakce Point-of-Transaction Fyzická lokace, kde je realizována transakce obchodníkem nebo zúčtovací bankou (v prostředí z očí do očí) nebo samoobslužným terminálem (v samoobslužném prostředí). Viz též také používané Místo prodeje / Point-of-Sale.
MO/TO MO/TO Viz Transakce na základě písemného  / telefonického příkazu - MO/TO.
Mondex Mondex Název značky platební aplikace s čipovou  technologií k uložení předem autorizované peněžní částky na platební kartě. Viz též Elektronická peněženka / Electronic purse.
MSP MSP Viz Poskytovatel služeb členům / Member Service Provider neboli Zpracovatel.
Multiple imprint Multiple imprint Podvodné vícenásobné vyhotovení prodejního dokladu bez vědomí držitele karty.
Náhradní karta Emergency Replacement Card Prozatímní karta, kterou vydavatel nebo jeho agent (včetně asociace) poskytne oprávněnému držiteli jako náhradu za ztracenou nebo zcizenou kartu. 
Neautentikovaná bezpečná transakce Non-Authenticated Security Transaction  Transakce elektronického obchodování, která využívá  kódování dat pro zabezpečení, ale není autentikována některou z metod autentikace. 
Neautentikovaná transakce Non-authenticated transaction Transakce, u které nedošlo k autentikaci.
Neoprávněná transakce Unauthorised transaction Transakce provedená bez vědomí právoplatného držitele karty.
Non-Participation Message Non-Participation Message Zpráva určená obchodníkovi zapojenému v systému 3-D Secure, která upozorňuje, že vydavatel nebo držitel karty není napojen na 3-D Secure protokol.
Nový kanál New Channel Prostředí, v kterém jsou zahajovány platby prostřednictvím přístupového zařízení držitele (Cardholder Access Device) nebo jiného zařízení, které nepoužívá standardní Hypertext Markup Language (HTML) prohlížeč ke zpracování žádosti o autentikaci.
Nulový floor limit  Zero floor limit  Floor limit přidělený určitým typům transakcí, které vyžadují, aby obchodník (nebo acquirer) získal autorizaci pro všechny kartové transakce onoho typu bez ohledu na jejich hodnotu. Např. nulový floor limit mají  všechny bankomatové transakce.
Obchodní místo Merchant outlet Též obchodní provozovna nebo prodejní jednotka, přijímající platební kartu k úhradě zboží nebo služeb, a to s obsluhou nebo samoobslužně (např. prostřednictvím samoobslužného terminálu, bankomatu nebo internetového serveru).
Pozn. Obchodní místo označuje buď:
- fyzické prostory, kde je provedena transakce platební kartou,
- v případě elektronického obchodování nebo Mail/Phone Order Merchant se jedná o stát, na který se vztahují všechny následující podmínky:
   - existuje trvalé sídlo obchodní společnosti, obchodníka (Permanent Establishment), jehož prostřednictvím se transakce provádějí
   - Obchodní společnost je držitelem platné licence pro obchodní místo
   - Obchodní společnost udržuje místní adresu pro korespondenci a právní jednání
   - Obchodní místo platí daně ve vztahu ke své prodejní činnosti.
Viz též Obchodní společnost / Merchant, Prodejní místo / Point-of-sale, Místo transakce / Point-of-transaction.
Obchodní místo Location Viz Obchodní místo / Merchant outlet.
Obchodní místo Outlet Viz Obchodní místo / Merchant outlet.
Obchodní společnost Merchant Subjekt přijímající bezhotovostní platby za zboží nebo služby prostřednictvím platebních karet.
Pozn. Obchodní společnost (Obchodník, Merchant) uzavírá smlouvu na přijímání platebních karet se zúčtující bankou (acquirerem) k úhradě za zboží nebo služby (tj. k transakcím). Transakce platební kartou se realizují na obchodním místě (resp. provozovně, jednotlivé prodejně nebo prodejně obchodního řetezce, Merchant outlet) prostřednictvím jednoho nebo více prodejních míst (Point of sale, pokladna), vybaveného POS terminálem nebo mechanickým imprinterem.
 
Obchodník Merchant Viz Obchodní společnost
Obchodník elektronického obchodování Electronic Commerce Merchant Obchodník, který poskytuje prodej zboží nebo služeb elektronicky prostřednictvím internetu nebo jiných sítí. 
Obchodník MO/TO Mail/Phone Order Merchant Obchodník, který provádí prodej zboží nebo služeb prostřednictvím Transakce na základě písemného  / telefonického příkazu.
Obchodník provozující on-line hazardní hry Online Gambling Merchant Obchodník elektronického obchodování, který poskytuje jakoukoli formu hazardních her prostřednictvím internetu. Příklady: sázky, loterie, kasino, dotování účtu založeného obchodníkem pro  držitele karty, nákup platební hodnoty vyhraženého platebního mechanismu. 
Obchodník s opakujícími se službami Recuring Service Merchant Obchodník, poskytující obnovující se služby (Např. předplatné časopisů, klubové členství, měsíční poplatky za službu.)
Obchodník typu T&E T&E Merchant Obchodník, poskytující služby v oboru cestovních služeb 
Odblokování Unblock  Akce provedená vydavatelem, která umožní používání předtím zablokované karty nebo předtím zablokované aplikace na čipové kartě.
Odmítnutí  Decline  Typ autorizační odpovědi, který používá vydavatel (nebo jeho agent nebo jedna ze služeb Stand-in / On-behalf) k odmítnutí autorizace transakce.
Off-line autorizace Off-line Authorisation  Proces, řízený vydavatelem, který umožňuje čipem zahájenou autorizační žádost pod Floor limitem zpracovat bez odeslání žádosti vydavateli. 
Off-line ověření PINu Off-line PIN Verification Proces používaný k ověření identity držitele karty porovnáním typovaného PINu do čtečky PINu s hodnotou PINu uloženou v čipu.
Ochranná známka Brand  Identita konkrétního platebního produktu, k jehož používání na daném území byla udělena licence. Ochranné známky kartových asociací zahrnují např.: MasterCard, Maestro, Cirrus, Euro Traveller Cheque (Cestovní šek euro), VISA, VISA Electron, MC Securicode, Verified by Visa, PayByTouch.
Okamžité vydání karty Instant Issue Card Karta VISA Electron, která nevyžaduje personalizaci (není uvedeno jméno držitele nebo konec platnosti) a je vydána na pobočce.
On-behalf Stand-in / On-behalf Viz Stand-in / On-behalf.
On-line autorizace On-line authorization Metoda požadující autorizaci prostřednictvím datové komunikační sítě, nikoli hlasovou komunikaci.
Opakující se transakce Reccuring Transaction Transakce, k níž dal držitel karty obchodníkovi písemný souhlas k pravidelně se opakujícímu zatížení jeho kartového účtu za opakovanou dodávku zboží nebo služeb (například roční předplatné, opakované měsíční pojistné apod.).
Oprávněný držitel karty Cardholder Fyzická osoba, pro kterou byla vydavatelem vydána platební karta.
OTP  One Time Password Jednorázový autentikační kód.
Ověření čísla karty Account number verification  Postup při kterém člen asociace nebo jeho autorizovaný zpracovatel zjišťuje pro trasankce, u kterých není vyžadována autorizace, zda v Exception File nejsou k číslu karty vedeny negativní informace.
Ověření PINu PIN Verification Bezpečnostní postup při ověření identity držitele karty, který umožňuje vydavateli karty zjistit, zda při žádosti o autorizaci držitel karty zadal na prodejním místě správný PIN.
Ověření podpisu Signature verification  Bezpečnostní postup používaný pracovníkem prodejního místa ke zjištění oprávněnosti držitele karty k provedení transakce porovnáním podpisu držitele karty na vytištěném platebním dokladu transakce s podpisem na podpisovém proužku na kartě.
Padělaná karta Counterfeit card Karta, která byla vyrobena a personalizována bez souhlasu vydavatele nebo taková, která byla právoplatně vydána, ale později byla vizuálně upravena nebo byla pozměněna její elektronická data.
PAN PAN Primary Account Number / Primární číslo účtu. Viz Číslo karty.
Parametry intervalu účtů Account range parameters  Finanční limity stanovené vydavatelem karet pro konkrétní interval čísel karet (kartových účtů) při zpracování autorizací  službou Stand-in / On-behalf.
PBT PBT Viz Transakce ověřená PINem / PIN based transaction.
Peněženka  Purse  Viz Electronic purse / Elektronická peněženka.
Personalizace  Personalisation  Viz Personalizace karty / Card personalisation.
Personalizace karty Card personalisation  Proces, při němž vydavatel tiskne, razí (embosuje), šifruje a/nebo programuje kartu s takovými vlastnostmi a prostředky, které chce držiteli karty zpřístupnit.
Phishing Phishing Snaha vylákat osobní nebo důvěrné informace například prostřednictvím náhodně rozesílaných e-mailů, které předstírají, že jejich autorem je důvěryhodná společnost. Jejich smyslem je přimět adresáta ke sdělení osobních nebo důvěrných informací, které mohou být následně zneužity. Vzniklo úpravou anglického výrazu fishing (rybaření) - vyslovuje se "fišing"; v češtině též jako "rhybaření".
Pick-up Pick-up Odpověď vydavatele na autorizační dotaz (obvykle jako kód autorizační odpovědi), ve které vydavatel požaduje od acquirera, aby karta účastná transakce byla terminálem nebo obchodníkem fyzicky stažena z oběhu, pokud je to bezpečně možné. Transakce sama je odmítnuta a musí být zrušena.
PIN - Osobní identifikační číslo PIN - Personal Identification Number Alfanumerický kód určený k autentikaci oprávněného držitele karty. Vydavatel jej sděluje výhradně oprávněnému držiteli karty, který má povinnost udržovat PIN v tajnosti.
PIN klávesnice PIN pad Klávesnice typu tamper-resistant určená pro bezpečné typování PINu a jeho zašifrování. Vyhovuje požadavkům ISO 9564-1.
Platební aplikace Payment application  Softwarová aplikace uložená v čipu, která definuje parametry zpacování kartových transakcí odpovídající asociace. 
Platební brána Payment Gateway Systém, který obchodníkům v oblasti elektronického obchodování poskytuje autorizační služby a zúčtování transakcí elektronického obchodování. 
Platební karta  Payment card Nástroj sloužící k bezhotovostní úhradě zboží a služeb nebo výběru hotovosti. Ve smyslu zákona č. 124/2002 Sb. je považována za elektronický platební prostředek.
Platební kartový systém Payment scheme  Odvětvový termín pro subjekt, který nabízí platební produkty a služby a definuje prostředí, ve kterém probíhají transakce platebními kartami (tj. kartová asociace). Členové se zapojují do platebního kartového systému uzavřením jedné nebo několika licenčních smluv s asociací platebních karet.
Platební nástroj Payment instrument  Jakákoli karta, šek nebo jiný prostředek používaný k platbě za zboží nebo služby nebo k získání hotovosti.
Platební systém Payment system  Odvětvový termín pro systém, který umožňuje převod peněz.
Platební terminál Terminal Technické zařízení umístěné na obchodním místě, určené k autorizaci platební transakce a jejímu vypořádání.
Platnost karty Expiration date, expiry date Údaj na platební kartě vymezující období, kdy lze kartu použít. Na přední straně platební karty je uveden ve tvaru MM/RR a zároveň je uložen v elektronické podobě na magnetickém proužku nebo čipu.
PLUS PLUS Mezinárodní program sdílení bankomatů pro přijímání platebních karet se značkou PLUS, což jejich držitelům umožňuje přístup do sítě mezinárodně sdílených bankomatů, známé jako Síť bankomatů Visa/PLUS.
Podezřelá transakce Suspisious transaction Transakce, u které existuje pochybnost, zda byla provedena oprávněným držitelem karty, nebo o které držitel karty prohlásil, že ji neuskutečnil. 
Podpisový proužek Signature panel Součást platební karty, kde je umístěn podpis držitele karty (vlastnoruční podpis nebo podpis provedený jinou technologií, např. laserem nebo přenesený fotograficky). Porovnáním podpisu na platební kartě s podpisem na prodejním dokladu je provedena autentikace.
Podvod bez přítomnosti karty  Card not present fraud Podvod, při kterém buď platební karta nebo držitel karty nejsou fyzicky přítomni na místě uskutečňovaného prodeje. Podvodníci využívají podvodně získaná data o platební kartě k provedení nákupu prostřednictvím písemné, telefonické, faxové nebo internetové objednávky.
Podvod kartou ztracenou v poště Mail non-receipt fraud Podvod je založen na zcizení karty během přepravy od vydavatele karty před tím, než ji mohl převzít právoplatný držitel karty, a jejím následném zneužití neoprávněným držitelem.
Podvod padělanou kartou Counterfeit card fraud Podvod je založen na použití padělané karty, která byla vyrobena a personalizována bez souhlasu vydavatele nebo taková, která byla právoplatně vydána, ale později byla vizuálně upravena nebo byla pozměněna její elektronická data. Viz též Skimming.
Podvod se zcizenou identitou Identity theft fraud K podvodu se zcizenou identitou dochází použitím podvodně získaných osobních údajů. K využití zcizené identity může dojít dvěma způsoby: prostřednictvím podvodné žádosti o kartu nebo převzetím účtu.
Podvod ztracenou nebo zcizenou kartou Lost and stolen card fraud Podvody ztracenou nebo zcizenou kartou jsou podvody provedené takovouto kartou. Ztracená nebo zcizená platební karta je originální platební karta, která se dostane mimo fyzickou kontrolu oprávněného držitele karty.
POS  POS  Zkratka Point of Sale, Point of Service (prodejní místo, místo prodeje, místo obsluhy). Viz Prodejní místo / Point of Sale resp. Místo transakce / Point of Transaction.
POS terminál EFT POS Viz Platební terminál
Poskytovatel internetové platební služby Internet Payment Service Provider Subjekt mající smluvní vztah se zúčtovací bankou o poskytování platebních služeb konkrétnímu obchodníkovi. 
Poskytovatel internetové platební služby Internet Payment System Provider Společnost poskytující služby na internetu a se smluvním vztahem k zúčtovací bance (acquirerovi), umožňující poskytovat platební služby smluvnímu obchodníkovi. Ve zkratce IPSP.
Poskytovatel služeb členům Member service provider  V anglické zkratce MSP. Instituce, která poskytuje určité definované služby jednomu nebo několika členům. Poskytovatel členských služeb, který poskytuje autorizační služby, se také nazývá Autorizační centrum nebo Zpracovatel. 
POT POT Viz Místo transakce / Point of Transaction.
Pravidla  Rules  Společný termín používaný při odkazu na pravidla konkrétní asociace (Pravidla členství nebo Stanovy), produktová pravidla a všechna další pravidla platná pro účast člena asociace v platebním programu.
Pravidla členství Membership rules  Pravidla, která platí pro všechny členy a jimiž se řídí členství v karotvé asociaci.
Právoplatný držitel karty Cardholder Viz Oprávněný držitel karty
Primary account number Primary account number Viz Číslo karty / Card number.
Priority Check-out, dohoda  Priority Check-out Agreement  Písemná dohoda s podpisem držitelem karty, která opravňuje hotel nebo provozovatele výletních plaveb předložit doklad o transakci bez podpisu držitele karty na celkovou výši jeho závazků. 
Priority Check-out, služba Priority Check-out Service  Služba kartové asociace pro hotely a provozovatele výletních plaveb, která umožňuje držiteli karty svolit k použití své karty k úhradě všech jeho závazků obchodní společnosti, ať již zná nebo nezná celkovou částku. Svolení vyjádří podpisem vplněné dohody o Priority Check-out.
Priority Check-out, transakce  Priority Check-out Transakce  Transakce, kterou realizuje hotel nebo provozovatel výletních plaveb, podílející se na službě Priority Check-out, a které je podložena uzavřením dohody o Priority Check-out.
Prodejní doklad Sales draft,  sales voucher,  sales slip Doklad o bezhotovostní platbě provedené platební kartou autentikované podpisem držitele karty nebo jeho PINem.
Prodejní místo Point-of-sale Místo, přijímající platební kartu k úhradě zboží nebo služeb, a to s obsluhou (na obchodním místě) nebo samoobslužně (např. prostřednictvím samoobslužného terminálu, bankomatu nebo prostředky elektronické obchodování). V anglické zkratce POS nebo POT (Místo transakce / Point-of-Transaction).
Prodejní místo  POS - Point of sale Místo, kde se realizuje transakce platební kartou k úhradě zboží nebo služeb, bez ohledu zda s obsluhou (na obchodním místě) nebo samoobslužně (např. prostřednictvím samoobslužného terminálu, bankomatu nebo prostředky elektronické obchodování). V anglické zkratce POS nebo POT (Místo transakce / Point-of-Transaction).
Produkt  Product  Platební karta nesoucí konkrétní značku, prodávaná cílovým zákazníkům. Každý platební produkt je identifikován svým produktovým jménem podle konkrétní značky a nese logo, které je pro onu značku relevantní (např. VISA Gold).
Produktová pravidla Product rules  Pravidla, která platí pro určitý produkt (například MasterCard, VISA Classic, Maestro, VISA Electon).
Prostředí "z očí do očí" Face-to-Face Environment Prostředí, ve kterém transakce je provedena za všech následujících podmínek:
- karta je přítomna
- držitel karty je přítomen
- transakce je provedena pracovníkem obchodníka nebo zúčtovací banky.
Transakce v uvedeném prostředí zahrnují: prodej zboží nebo služeb, transakce T&E (cestování a zábava), výplata hotovosti (na přepážce).
Prostředí bez přítomnosti karty Card-Absent Environment Prostředí, ve kterém je transakce provedena za obou uvedených podmínek:
- držitel karty není přítomen
- karta není přítomna.
Transakce v uvedeném prostředí zahrnují: transakce elektronického obchodování, písemné/telefonické objednávky, opakující se transakce, transakce telefonních služeb.
Prostředí s přítomností karty Card-Present Environment Prostředí, které vyhovuje buď podmínkám v prostředí "z očí do očí" nebo samoobslužnému prostředí.
Provozovatel bankomatu ATM provider Banka  nebo společnost, která zajišťuje provoz bankomatu a odpovídá za jeho funkčnost. 
Předautorizace Předautorizace Žádost o autorizaci odhadnuté částky používaná acquirerem k zaručení finančních prostředků pro transakci, která má být dokončena později. Předautorizaci obvykle používají hotely, půjčovny automobilů a samoobslužné čerpací stanice, aby si rezervovaly finanční prostředky na konečnou částku transakce.
Předplacená karta Prepaid Card Karta používaná k přístupu na předplacený účet nebo karta, jejíž peněžní hodnota je uložena na čipu.
Předplacený účet Prepaid Account Kartový účet, založený vydavatelem, na který byly vloženy, autorizovány nebo převedeny finanční prostředky a který je zatěžování transakcemi nebo poplatky.
Přeshraniční podvody Cross-border fraud Přeshraniční podvody označují podvody, provedené platební kartou nebo s využitím čísla karty v jiném státě než ve kterém byla karta vydána.
Přeshraniční transakce Cross-border transaction Transakce, u níž sídlí obchodník v jedné zemi a vydavatel karty v jiné zemi. Viz také Domácí transakce / Domestic transaction, Inter-regional and Intra-regional. 
Přidružený majitel licence Affiliate Licensee  Člen přidružený k hlavnímu majiteli licence, který se účastní platebního programu buď vydáváním karet a/nebo přijímáním záznamů o transakcích od obchodníků, přičemž finanční odpovědnost nese hlavní majitel licence.
Přijímání karet Acquiring Viz Akceptace karet.
Přístupové zařízení držitele karty Cardholder Access Device Zřízení (terminál, osobní počítač nebo jiné zařízení), které držitel karty používá k zahájení transakce elektronického obchodování.
PVV  PVV  Viz Verifikační hodnota PIN / PIN verification value.
Quasi-Cash obchodník Quasi-Cash Merchant Obchodník, který realizuje Quasi-Cash transkace. 
Quasi-Cash transakce Quasi-Cash Transaction Transakce, představující prodej obchodníkova sortimentu (jako jsou hrací žetony, otevření účtu nebo peněžní příkazy), které jsou přímo směnitelné za hotovost.
Referenční číslo zpracovatele Acquirer´s reference number  Jedinečné číslo přidělené transakci zpracovatelem a používané k identifikaci původní finanční transakce během zúčtování (délka 23 číslic). Stejné číslo se používá během celého životního cyklu transakce. Ve zkratce ARN. 
Rizikový obchodník telefonického marketinku High-Risk Telemarketing Merchant Obchodní společnost, provádějící také telefonický marketink a jejíž aktivity představují finanční riziko pro kartovou asociaci nebo její ochranné známky. Příklady:
- přímý marketink související se zajišťováním cestovních služeb
- komunikační služby směrem k příjemci služeb
- telefonický marketink.
Rozhodčí řízení Arbitration  Postup používaný k určení odpovědnosti za spornou transakci mezi dvěma institucemi. Rozhodčí řízení se může použít teprve poté, kdy pokusy o vyřešení sporu procesem vrácení platby (chargeback) nebyly úspěšné.
Rozhraní Interface  Sdílená společná hranice mezi dvěma komunikačními systémy: v praxi společné protokoly a formáty zpráv používané k předávání kontrolních informací a dat mezi systémy a umožňující, aby mezi sebou dva systémy komunikovaly.
RSA RSA Kryptografický nesymetrický algoritmus veřejného a soukromého klíče, pojmenovaný po jeho autorech – Rivest, Shamir a Adleman.
Řízení rizik Risk management  Proces provádění tesů a kontrol buď prostřednictvím čipu, terminálu nebo vydavatele k řízení finančních rizik spojených s transakcí.
SAFE SAFE Zkratka pro System to Avoid Fraud Effectively (Systém pro efektivní prevenci podvodu). U asociace Matercard jde o součást Programu ochrany členů (Member Protection Program) a zajišťuje centrální ukládání informací o podvodech.
Samobslužný terminál  Unattanded Acceptance Terminal Zařízení obsluhované držitelem karty, které přečte, zaznamená a přenese informace o kartě v samoobsluhovaném prostředí.
Samoobslužné prostředí  Unattended Environment Jedná se o prostředí, kde se transakce realizuje za splnění všech následujících podmínek:
- Karta je přítomna
- Držitel karty je přítomen
- Držitel karty provede transakci přímo u samoobslužného terminálu
- Je-li vyžadována autorizace, je provedena elektronicky.
Transakce v tomto prostředí zahrnují:
- Maloobchodní transakce a TE transakce u samoobslužného terminálu, výplata hotovosti u bankomatu, nákup karty u bankomatu, transakce doplnění nebo vybrání peněžní hodnoty u speciálního zařízení.
Transakce v tomto prostředí vylučují transakce realizované v prostředí "z očí do očí" a bez přítomnosti karty.
 
Samoobslužný terminál Self-Serving Terminal Viz Terminál samoobslužný nebo Transakce typu B aktivovaná držitelem karty.
Scam mail Scam mail Scam = podfuk, bouda. Nevyžádaná elektronická pošta, kterou se odesílatel snaží získat důvěrné informace od příjemce. V některých státech je postavena na úroveň trestného činu. 
SET SET Zkratka pro Secure Electronic Transaction (Bezpečná elektronická transakce). Bezpečnostní protokol, který společně vytvořili MasterCard, Visa a odvětví IT a který definuje, jak šifrovat přenos citlivých dat prostřednictvím veřejných sítí jako je internet. SET se používal k poskytnutí příslušného zabezpečení transakce u elektronického obchodování; je nahrazován protokolem 3D-Secure.
Shoda se standardem EMV EMV-Compliant  Termín označující kartu nebo terminál, který vyhovuje požadavkům specifikovaných ve standardu EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems pro čipovou technologii.
Schválení Approval  Kladná autorizační odpověď daná vydavatelem (nebo jeho agentem nebo jednou ze služeb Stand-in / On-behalf) znamenající, že transakce je schválena. Tato odpověď je poslána acquirerovi (spolu s kódem schválení), který ji předá dále obchodníkovi.
Skimming Skimming Postup, při kterém jsou originální údaje z magnetického proužku karty elektronicky zkopírovány na jinou kartu bez vědomí právoplatného držitele karty.
Skimmovací zařízení Skimming device Technické zařízení umožňující zkopírování elektronických údajů z platební karty. 
Služba hotelové rezervace Hotel Reservation Service Služba spojená s držením platební karty, která svému držiteli zaručuje rezervaci ubytování na první noc pobytu. 
Směnný kurz Conversion rate  Relevantní směnný kurz měny používaný ke konverzi finanční částky z jedné měny do druhé.
Směrování Routing  Proces, kterým se zpráva nebo soubor posílají z jednoho systému do druhého tak, aby se dostaly k určenému příjemci (do určené destinace).
Smlouva s držitelem karty Cardholder agreement  Smlouva mezi držitelem karty a vydavatelem, kterou se řídí podmínky vydání a používání platební karty.
Smlouva s obchodníkem Merchant agreement  Smlouva mezi obchodníkem a zúčtující bankou (acquirerem) definující pro každého z nich jeho práva a povinnosti související s akceptací karet. 
Soukromý klíč Private key  Šifrovací klíč,  jeden z dvojice klíčů používaných ve spojení s šifrovacím nesymetrickým algoritmem. Soukromý klíč se jedinečným způsobem vztahuje k určitému konkrétnímu subjektu a musí být bezpečně střežen a nikdy nesmí být zpřístupněn. Soukromý klíč se používá k vytváření digitálních podpisů a k dešifrování zpráv nebo souborů, které byly zašifrovány pomocí příslušného veřejného klíče. Někdy se mu také říká "privátní klíč". Viz též Veřejný klíč / Public key.
Správa klíčů Key management  Procesy a postupy vyžadované pro bezpečné zacházení s šifrovacími klíči a jejich řízení používané k ochraně zpráv anebo dat. Zahrnují generování, distribuci, uložení, úschovu, používání a případnou destrukci klíčů, včetně monitoringu, zálohování a postupů při obnově s generováním zabezpečných záznamů pro audit. 
SSL SSL Zkratka pro Secure Sokets Layer. Protokol, který pro zabezpečené zpracování transakcí prostřednictvím internetu používá k zašifrování veřejné klíče. 
Standard šifrování dat  Data encryption standard  DES - Šifrovací algoritmus široce používaný ve finančnictví k šifrování citlivých dat.
Stand-in  Stand-in  Viz Stand-in / On-behalf.
Stand-in / On-behalf Stand-in / On-behalf services  Služby "v zastoupení" nabízejí kartové asociace svým členům k zajištění procesů spojených s realizací transakce, zejména autorizace v zastoupení vydavatele. Asociace VISA tyto služby označuje jako Stand-in, MasterCard jako On-behalf.
Stand-in Processing Stand-in Processing Podsystém zpracovatelského systému asociace, který poskytuje autorizační služby jménem vydavatele, pokud využívá positivní autorizační systém nebo je-li vydavatel (nebo jeho poskytovatel autorizace) nedostupný. 
Stop list Stop list Soubor dat v papírové nebo elektronické formě obsahující čísla blokovaných karet, které nesmějí být akceptovány k provedení transakce. Využití stop listu při autorizaci zabraňuje zneužití zablokované karty.
Stopa  Track  Definovaná část magnetického záznamového média, kam lze zapisovat data. U platebních a bankovních karet magnetický proužek na rubu karty je rozdělen do tří podélných stop, z nichž každá může obsahovat zašifrovaná data v definovaném formátu.
SWIFT  S.W.I.F.T.  Zkratka pro Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci). Organizace, která provádí (mimo jiné) elektronický převod finančních prostředků mezi bankami v různých zemích. Na konci clearingového cyklu jsou vypořádané finanční prostředky převedeny prostřednictvím SWIFT do vypořádací banky člena.
Šifrovací klíč Cryptographic key  Specifická hodnota používaná k řízení kryptografické transformace prováděné algoritmem, který se používá k zašifrování a dešifrování zprávy, k vytvoření nebo verifikaci digitálních podpisů nebo k autentizaci integrity a/nebo původu zprávy. Obvykle nazýván pouze "klíč".
Šifrování  Encryption  Technika šifrování dat pomocí algoritmu a šifrovacího klíče tak, aby mohla být rozluštěna jen autorizovaným příjemcem.
Tamper-resistant Tamper-resistant Způsob ochrany technického zařízení před neoprávněným zásahem. Chrání kryptografické klíče a typované PINy. Při pokusu o neoprávněný zásah tyto data zničí.
Terminál  Terminal  Zařízení, které umožňuje uživateli posílat data do vzdáleného počítačového systému, přijímat z něj data nebo nové funkce (tzv. download). U kartových transakcí se terminál používá k předání  dat o kartě vydavateli a realizaci transakce nákupu zboží a/nebo služeb. Viz též Terminál v místě prodeje / POS terminal.
Terminál off-line Off-line terminal  Terminál obchodníka, který u každé transakce shromažďuje a ukládá data o kartě a transakci. Údaje za všechny transakce uložené v paměti terminálu jsou pravidelně (zpravidla na konci každého dne) posílána acquirerovi.
Terminál on-line On-line terminal  Terminál obchodníka, který u každé transakce shromáždí údaje o kartě a transakci a odesílá žádost o autorizaci transakce.
Terminál samoobslužný Cardholder Activated Terminal Terminál aktivovaný držitelem karty, který vydává produkt nebo poskytuje službu (např. prodej pohonných hmot, nápojů, úhrada parkovného, mýta apod.). Viz též Transakce aktivovaná držitelem karty. Ve zkratce CAT. 
Time-out Time-out Stav, který vzniká, když se během předem stanovené doby neobjeví očekávaná odpověď, akce nebo událost. Time-out se rozsáhle používá v sítích a počítačových systémech k určení výjimečného stavu, k vyvolání alternativního zpracování nebo k identifikaci stavu chyby. Viz též Reakční doba / Response time.
Transakce Transaction Bezhotovostní platba prostřednictvím platební karty za zboží nebo služby anebo výběr hotovosti kartou. Probíhá v několika fázích: zahájení s ověřením držitele, schválení (autorizace) platby, vyhotovení dokladu a zúčtování.
Transakce aktivovaná držitelem karty typu A  Cardholder-Activated Transaction Type A Transakce, která byla aktivována u samoobslužného terminálu a má všechny následující charakteristiky:
- je na nižší částku než 40 USD nebo ekvivalent v místní měně
- není autorizována
- nebylo provedeno ověření držitele karty.
Příklady Transakce typu A: poplatek za stání v halových garážích, dálniční mýtné, vstupné do kin, telefonní hovory.
Transakce aktivovaná držitelem karty typu B Cardholder-Activated Transaction Type B Transakce, která byla aktivována u samoobslužného terminálu a má všechny následující charakteristiky:
- je na nižší částku než 100 USD nebo ekvivalent v místní měně
- je autorizována
- nebylo provedeno ověření držitele karty.
Příklady Transakce typu B: nákup pohonných hmot bez použití PIN, nákup předplacené karty, vypůjčení videa.
Transakce aktivovaná držitelem karty typu C Cardholder-Activated Transaction Type C Transakce, která byla aktivována u samoobslužného terminálu a má obě následující charakteristiky:
- je autorizována
- bylo provedeno ověření PINu.
Příklady Transakce typu C: nákup pohonných hmot s použitím PIN.
Transakce dobití  Load Transaction  Transakce k doplnění peněžní hodnoty do čipové karty prostřednictvím bankomatu nebo zvláštního zařízení (Load Device).
Transakce k úhradě zálohy pro rezervaci  Advance Deposit Transaction Transakce, kterou vyhotoví hotel nebo výletní loď na základě souhlasu držitele karty k použití platební karty k úhradě zálohy pro rezervaci ubytování.
Transakce MO/TO MO/TO transaction  Viz Transakce na podkladě písemného/telefonického příkazu / Mail order/telephone order transaction.
Transakce na podkladě písemného/telefonického příkazu  Mail order/telephone order (MO/TO) transaction  Transakce iniciovaná držitelem karty prostřednictvím buď korespondence s obchodníkem nebo instrukcí daných obchodníkovi telefonem, přičemž ani karta ani držitel karty není na prodejním místě přítomen.
Transakce nevyužití rezervace No-Show Transaction Transakce, kterou vystaví hotel nebo půjčovna aut, zapojené v rezervační službě, na základě údajného pochybení držitele karty zrušit nebo využít rezervaci.
Transakce on-line hazardní hry Online Gambling transaction Transakce elektronického obchodování, představující nákup jakékoli formy hazardní služby prostřednictvím internetu. Viz též Obchodník provozující on-line hazardní hry.
Transakce On-Us  On-Us Transaction Transakce, u které je shodný vydavatel a zpracovatelská banka.
Transakce ověřená PINem PIN based transaction (PBT)  Transakce, u které je autentikace držitele karty provedena ověřením PINu zadaného držitelem karty v prodejním místě.
Transakce ověřená podpisem Signature based transaction (SBT)  Transakce, u které je autentikace držitele karty provedena ověřením podpisu držitele karty v interakčním místě fyzickým porovnáním podpisu držitele karty s podpisem, který je uveden na podpisovém proužku karty.
Transakce převodu Unload transaction Transakce, kterou je odebrána peněžní hodnota z "nabíjecí" karty a převedena na jiný účet vedený u stejné instituce.  
Transakce refundace Refund transaction  Viz Kreditní transakce / Credit transaction.
Transakce se odloženým doručením Delayed Delivery Transaction  Transakce, ke které držitel karty vyplnil 2 samostatné prodejní doklady. První prodejní doklad je vystaven jako záloha na zboží nebo služby; druhý je vystaven k úhradě dlužné částky obchodníkovi po doručení. 
Transakce typu T&E T&E Transaction Transakce u obchodníka typu T&E.
Transakce u samoobslužného terminálu Cardholder-Activated Transaction Transakce, kterou provedl držitel karty u samoobslužného terminálu.
Transakce z magnetického proužku Magnetic stripe transaction Typ transakce, která vzniká použitím čipové karty v čipovém terminálu a čipová data jsou načtena přímo z karty.
Transakční doklad Transaction receipt Souhrnné označení prodejního, výplatního, výběrového nebo kreditního dokladu.
Trvalé sídlo společnosti Permanent Establishment Stálé sídlo společnosti, jehož prostřednictvím společnost provozuje obchodování, bez ohledu na lokaci umístění webových stránek nebo serveru.
Typování PIN Typing PIN  Zadání PINu prostřednictvím PIN klávesnice. Jedná se o jeden ze způsobů autentikaci držitele karty.
Veřejný klíč Public key  Šifrovací klíč,  jeden z dvojice klíčů používaných ve spojení s šifrovacím nesymetrickým algoritmem. Veřejný klíč se jedinečným způsobem vztahuje k určitému skupinovému subjektu a může být volně distribuován. Veřejné klíče slouží k verifikaci digitálních podpisů a ke kódování zpráv nebo souborů tak, aby mohly být dešifrovány subjektem, který vlastní příslušný soukromý klíč. Viz též Soukromý / Private key.
Virtuální karta Virtual card Platební karta, existující pouze ve formě čísla karty, určená pro použití na internetu. Nemá fyzickou (plastovou) podobu, a proto nemůže být použita v prostředí "z očí do očí" (kde je pro realizaci transakce vyžadována fyzická přítomnost karty).
Virtuální účet Virtual Account Zákaznický účet, ke kterému nebyla fyzicky vydána karta; zakládá se pro realizaci transakcí při elektronickém obchodování. 
Virus - Trojský kůň Virus - Trojan horse Zavirování počítače virem typu "trojský kůň" může způsobit přenos důvěrných, příp. osobních údajů na specifikovanou adresu. Po nákaze může dojít k působení viru se zpožděním, stejně jako podle Homéra čekali vojáci v dřevěném koni v Troji na příhodnou chvíli k útoku.
VISA VISA Visa International Service Association
VisaNet VisaNet Celosvětová komunikační síť kartové asociace VISA a služby, které pro členy asociace zajišťují on-line finanční zpracování, autorizaci, clearing a zúčtování.
Vrácení hotovosti Cash back  Transakce, při které je celková částka realizované transakce vyšší než skutečná částka koupeného zboží nebo služeb, což obchodníkovi umožňuje vyplatit držiteli karty zůstatek v hotovosti v  místě prodeje. Používá se též anglický výraz: Cash back .
Výběr hotovosti Cash withdrawal Získání hotovosti z bankomatu prostřednictvím platební karty.
Vydávání karet Issuing Proces zajišťovaný vydavatelem karty, zahrnující vyřízení žádosti o vydání karty, vystavení karty a její správu.
Vydavatel karty Issuer Banka, úvěrová nebo jiná finanční instituce, která vydává platební karty a která má smluvní vztah s držitelem karty.
Vydavatelská banka Issuing bank Viz Vydavatel karty
Výplata hotovosti Cash advance Získání hotovosti u přepážky banky nebo směnárny na základě předložení platební karty.
Výplatní doklad Cash Advance Voucher Doklad o výplatě hotovosti prostřednictvím platební karty autentikované podpisem držitele karty nebo jeho PINem.
Vypořádací banka  Settlement bank  Banka, která vede účet člena asociace pro vzájemné vypořádání a provádí převody finančních prostředků s bankami jednotlivých členů.
Vypořádání  Settlement  Proces výměny finančních prostředků mezi členy za hodnotu peněžních transakcí (včetně poplatků) zúčtovaných v daném dni.
web Web  Celosvětová síť elektronické komunikace. 
webová stránka Website Internetová adresa, na kterých fyzická nebo právnická osoba poskytuje informace dalším účastníkům webu. Může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, kde se nalézají další relevantní informace. 
www World Wide Web Část internetu umožňující snadnou navigaci v síti použitím grafických uživatelských rozhraní a hypertextových odkazů mezi různými adresami. Také se označuje jako web. 
Zablokování karty Card blocking Akce, která znemožní další používání platební karty. Zablokovanou kartu již nelze používat k realizaci autorizovaných transakcí. 
Znehodnocení karty Card invalidation Způsob narušení celistvosti platební karty zabraňující jejímu dalšímu použití. Provádí se v souladu s pokyny vydavatele karty. Pokud vydavatel znehodnocení nespecifikuje, kartu je třeba znehodnotit podélným rozstřižením v místě čísla karty a proděravěním magnetického proužku nebo čipu. 
Zpětná úhrada Chargeback Transakce, kterou na základě reklamace držitele vydavatel odúčtoval zpracovatelské bance. 
Zpětné zúčtování Chargeback  Definovaný postup reklamace transakce, kterým může vydavatel požadovat od zpracovatelské banky vrácení celé částky transakce nebo její části. Tento postup se používá v případě, kdy je nějaká dříve předložená transakce napadena držitelem karty z důvodu opravňujícího k vrácení účtované částky (existuje kód důvodu pro chargebacku).
Výraz Chargeback se používá také pro zprávu, kterou poslal vydavatel acquirerovi k iniciování procesu zpětného zúčtování.
Zpracovatel Processsor, Member Service Provider Organizace (třetí strana) zpracovávající data pořízená při transakcích platebními kartami a zprostředkující zúčtování plateb.
Ztracená nebo zcizená platební karta   Ztracená nebo zcizená platební karta je originální platební karta, která se dostane mimo fyzickou kontrolu oprávněného držitele.
Zúčtovací banka Acquirer Organizace, ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, s licencí mezinárodní kartové asociace na uzavírání smluv s obchodníky. Též zpracovatelská banka, podle ČSN EN 8583  nabyvatel.
Žádost o autorizaci  Authorisation request  Zpráva poslaná acquirerem vydavateli a požadující autorizaci konkrétní transakce. V žádosti jsou uvedeny relevantní podrobnosti o držiteli karty a transakci, což vydavateli karty (nebo jeho agentovi nebo některé ze služeb Stand-in / On-behalf) umožňuje transakci buď schválit nebo odmítnout.
Žádost o kopii dokladu Copy Request Žádost zúčtovací bance (acquirerovi) o poskytnutí kopie dokladu k transakci, která byla zpracována v platebním systému asociace.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

© sbk 2009 - 2020

.

www.bankovnikarty.cz